สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

กระทรวงแรงงาน :

 

แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน :

 

บริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน อำนวยการให้วงจรแรงงานสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์

 

 

พันธกิจ

กระทรวงแรงงาน :

1. เพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

2. คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุรภาพชีวิตที่ดี

3. พัฒนากระทรวงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน :

1. กำหนัดและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจด้านแรงงาน

2. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

3. บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

4. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน

5. ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานสูงอายุ

6. พัฒนาระบบค่าจ้างของประเทศ