สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

อาสาสมัครแรงงาน

 ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดตราด

 แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จำนวน 38 คน

   

รายชื่อแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดตราด
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำบล
อำเภอเมืองตราด    
1 นางลัดดา สุขกสิ ตำบลหนองเสม็ด
2 นายสังวาลย์ งาเจือ ตำบลหนองโสน
3 นายจักราวุธ สุเนตร ตำบลหนองคันทรง
4 นางสาวอำพร ทองโชติ ตำบลห้วงน้ำขาว
5 นางสุพรทิพย์ เงามุข ตำบลอ่าวใหญ่
6 นายวีระทรัพย์ คงดี ตำบลวังกระแจะ
7 นายสุพจน์ สุขะ ตำบลห้วยแร้ง
8 นายชาญ ยี่หวา                                        ตำบลเนินทราย
9 นายวินัย โภคสมบัติ ตำบลท่าพริก
10 นางศรัญญา ผ่องแผ้ว ตำบลท่ากุ่ม
11 นายสมทรง บุญล้อม ตำบลตะกาง
12 นางสุมาลี มุสิกรัตน์ ตำบลชำราก
13 นางนิภา ปั้นเงิน ตำบลแหลมกลัด
14 นายเสนาะ สาธราลัย ตำบลบางพระ
อำเภอเขาสมิง    
1 นายคงฤทธิ์ หาญพล ตำบลเขาสมิง
2 นางสาวปราณี เตือนจิตต์ ตำบลแสนตุ้ง
3 นายเฉลียว ดงเย็น ตำบลทุ่งนนทรี
4 นางลัน บัวจร ตำบลประณีต
5 นางภัสพร คงพุกาคุณาธร ตำบลเทพนิมิต
6 นางสาวสุรัชดา สมจิตร ตำบลท่าโสม
7 นายจำรัส คนาวนิค ตำบลวังตะเคียน
8 นายมารุต พานิช ตำบลสะตอ
อำเภอแหลมงอบ    
1 นางรพีพรรณ ยมแสง ตำบลแหลมงอบ
2 นายเฉลิมพงษ์ นามนาค ตำบลคลองใหญ่
3 นายทิวา สุนทวนิค ตำบลบางปิด
4 นายประทีป วิริยะสงคราม ตำบลน้ำเชี่ยว
อำเภอคลองใหญ่    
1 นายวิเชียร ม่วงศรี ตำบลคลองใหญ่
2 นายบรรจง บุญช่วย ตำบลไม้รูด
3 นางสาวทิพย์วรรณ ราชสมบูรณ์ ตำบลหาดเล็ก
อำเภอบ่อไร่    
1 นายปราโมทย์ เตือนจิตต์ ตำบลบ่อพลอย
2  นายสัญชัย ฉิมพาลี ตำบลหนองบอน
3 นายนพดล สังข์ทอง ตำบลช้างทูน
4 นายภูมิรัตน์ สร้อยโกเมน ตำบลนนทรีย์
5 นางลำดวน วงศ์สมัน ตำบลด่านชุมพล
อำเภอเกาะกูด    
1 นางวงเดือน   มะลิย้อย ตำบลเกาะกูด
2 นางเสาวนีย์ สุขสถิตย์ ตำบลเกาะหมาก
อำเภอเกาะช้าง    
1 นายดนัย จันทษี ตำบลเกาะช้าง
2 นายสมคิด แดงตนุ ตำบลเกาะช้างใต้