สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

  

 

 

 หมายเหตุ* คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่

                  วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป