สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตราด ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)