สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตราด ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม - มีนาคม 2562)