สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตราด รายปี 2561