สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตราด ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)