สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตราด ออกดำเนินการอำนวยความสะดวกส่งแรงงานกัมพูชากลับบ้านเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์อย่างปลอดภัย