สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) จังหวัดตราด

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะพร้อมด้วยนางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดตราด และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดตราด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) จังหวัดตราด พร้อมนี้ได้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคมได้มีการตรวจสุขภาพตามสิทธิ การส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ และขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงนโยบายและความพร้อมในการให้บริการประชาชน สู่สถานประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่นของกระทรวงแรงงาน กรณีมีเหตุการณ์สำคัญขอให้มีการรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบโดยด่วน

 

***************ภาพข่าว***************

 

 

*****************************************

ศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดตราด

สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

ภาพ : นายรุจน์ รุจิพรรณ

ข่าว : นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล