สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 (Progress Review)

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายศิลา แก้วตะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 (Progress Review) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน) ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมบานชื่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยนางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดตราด พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว

 

 

************ภาพข่าว************

 

***********************************

 

ศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดตราด

สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

ภาพ/ข่าว : นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล