สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

สรจ.ตราด จัดประชุมตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดตราด ได้จัดประชุมตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน) เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดตราด (รอบที่ 2 Progress Review) สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดตราดได้มีการขับเคลื่อนภารกิจเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และในด้านประสานราชการการทำงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตราด ก็ได้ดำเนินการไปได้ด้วยดี

 

********************ภาพข่าว******************

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด

สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

ภาพ/ข่าว : นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล