สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

สรจ.ตราด จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดตราด พ.ศ. 2562 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. 2563) ครั้งที่ 1/2562