สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

สรจ.ตราด ร่วมประชุมปรึกษาด้านความร่วมมือระหว่างจังหวัดโพธิสัต กับจังหวัดตราด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และยกระดับความร่วมมือประสานการปฏิบัติร่วมกัน