สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

สรจ.ตราด จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ One Plan ด้านแรงงาน จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562