สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ที่อยู่สำนักงาน

 

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000

 

 

โทรศัพท์ : 039-511179-80 โทรสาร : 039-511180

 

 

E-mail : trat@mol.go.th