สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ติดต่อเรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

โทรศัพท์ : 039-511179-80 โทรสาร : 039-511180

E-mail : trat@mol.mail.go.th